درباره ی ما

هفته نامه ی سیاسی - فرهنگی استان کرمان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی

 

مشخصات مجوز

شماره مجوز: 20342 / وضعیت مجوز: دارای مجوز / نام رسانه : سپهر بردسیر  / نوع رسانه : چاپی /  دوره انتشار : هفته نامه

گستره توزیع : استانی / گرایش رسانه : عمومی / زمینه رسانه : سیاسی, فرهنگی / نوع چاپ : روزنامه ای / زبان رسانه : فارسی

نظم در انتشار : 102.08 / امتیاز ارزیابی :  56.0 – 1397/03/29

آسمان کویر

ماهنامه الکترونیک - غیر برخط استان کرمان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : عمید شجاعی

 

مشخصات مجوز

شماره مجوز: 87026 / وضعیت مجوز: دارای مجوز / نام رسانه : آسمان کویر  / نوع رسانه : الکترونیک – غیر برخط، ماهنامه 

دوره انتشار : ماهنامه / گستره توزیع : استانی / گرایش رسانه : عمومی / زمینه رسانه : سیاسی, فرهنگی / زبان رسانه : فارسی

نظم در انتشار : 8.33

 

 

آسمان بردسیر

پایگاه خبری آسمان بردسیر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : عمید شجاعی

مشخصات مجوز

شماره مجوز: 95963 / وضعیت مجوز: دارای مجوز / نام رسانه : آسمان بردسیر / تاریخ صدور : 1402/11/30 / نوع رسانه : الکترونیک – برخط / دوره انتشار : پایگاه خبری /گرایش رسانه : عمومی / زبان رسانه : فارسی